Logo of University of Cincinnati

Yeongin Kim Research Group - University of Cincinnati

Google Scholar link

 1. Ilpyo Roh, Seok Hyeon Goh, Yuan Meng, Justin S. Kim, Sangmoon Han, Zhihao Xu, Han Eol Lee, Yeongin Kim, Sang-Hoon Bae. "Applications of remote epitaxy and van der Waals epitaxy" Nano Convergence 10, 20 (2023).
 2. Applications of remote epitaxy and van der Waals epitaxy


 3. Jiho Shin, Hyunseok Kim, Suresh Sundaram, Junseok Jeong, Bo-In Park, Celesta S Chang, Joonghoon Choi, Taemin Kim, Mayuran Saravanapavanantham, Kuangye Lu, Sungkyu Kim, Jun Min Suh, Ki Seok Kim, Min-Kyu Song, Yunpeng Liu, Kuan Qiao, Jae Hwan Kim, Yeongin Kim, Ji-Hoon Kang, Jekyung Kim, Doeon Lee, Jaeyong Lee, Justin S Kim, Han Eol Lee, Hanwool Yeon, Hyun S Kum, Sang-Hoon Bae, Vladimir Bulovic, Ki Jun Yu, Kyusang Lee, Kwanghun Chung, Young Joon Hong, Abdallah Ougazzaden, Jeehwan Kim. “Vertical full-colour micro-LEDs via 2D materials-based layer transfer.” Nature 614, 81 (2023).
 4. Vertical full-colour micro-LEDs via 2D materials-based layer transfer


 5. Yeongin Kim, Chenxin Zhu, Wen-Ya Lee, Anna Smith, Haowen Ma, Xiang Li, Donghee Son, Naoji Matsuhisa, Jaemin Kim, Won-Gyu Bae, Sung Ho Cho, Myung-Gil Kim, Tadanori Kurosawa, Toru Katsumata, John W.F. To, Jin Young Oh, Seonghyun Paik, Soo Jin Kim, Lihua Jin, Feng Yan, Jeffrey B.-H. Tok, Zhenan Bao, “A Hemispherical Image Sensor Array Fabricated with Organic Photo-memory Transistors.” Advanced Materials, 2203541 (2022).
 6. A Hemispherical Image Sensor Array Fabricated with Organic Photo-memory Transistors


 7. Yeongin Kim†, Jun Min Suh†, Jiho Shin†, Yunpeng Liu†, Hanwool Yeon, Kuan Qiao, Hyun S. Kum, Chansoo Kim, Han Eol Lee, Chanyeol Choi, Hyunseok Kim, Doyoon Lee, Jaeyong Lee, Ji-Hoon Kang, Bo-In Park, Sungsu Kang, Jihoon Kim, Sungkyu Kim, Joshua A. Perozek, Kejia Wang, Yongmo Park, Kumar Kishen, Lingping Kong, Tomás Palacios, Jungwon Park, Min-Chul Park, Hyung-jun Kim, Yun Seog Lee, Kyusang Lee, Sang-Hoon Bae, Wei Kong, Jiyeon Han, Jeehwan Kim, “Chip-less wireless electronic skins by remote epitaxial freestanding compound semiconductors.” Science 377, 859-864 (2022). †equal contribution.
 8. Chip-less wireless electronic skins by remote epitaxial freestanding compound semiconductors


 9. Yeongjun Lee, Yuxin Liu, Dae-Gyo Seo, Jin Young Oh, Yeongin Kim, Jinxing Li, Jiheong Kang, Jaemin Kim, Jaewan Mun, Amir M Foudeh, Zhenan Bao, Tae-Woo Lee. “A low-power stretchable neuromorphic nerve with proprioceptive feedback.” Nat. Biomed. Eng. (2022).
 10. A low-power stretchable neuromorphic nerve with proprioceptive feedback


 11. Chanyeol Choi , Hyunseok Kim , Ji-Hoon Kang, Min-Kyu Song, Hanwool Yeon, Celesta S. Chang, Jun Min Suh,  Jiho Shin, Kuangye Lu, Bo-In Park, Yeongin Kim, Han Eol Lee , Doyoon Lee, Jaeyong Lee, Ikbeom Jang, Subeen Pang, Kanghyun Ryu , Sang-Hoon Bae, Yifan Nie, Hyun S. Kum, Min-Chul Park, Suyoun Lee , Hyung-Jun Kim, Huaqiang Wu , Peng Lin , and Jeehwan Kim. "Reconfigurable heterogeneous integration using stackable chips with embedded artificial intelligence." Nature Electronics 5, 386-393 (2022).
 12. Reconfigurable heterogeneous integration using stackable chips with embedded artificial intelligence


 13. Hanwool Yeon,† Haneol Lee,† Yeongin Kim,† Doyoon Lee, Youngjoo Lee, Jong-Sung Lee, Jiho Shin, Chanyeol Choi, Ji-Hoon Kang, Jun Min Suh, Hyunseok Kim, Hyun S. Kum, Jaeyong Lee, Daeyeon Kim, Kyul Ko, Boo Soo Ma, Peng Lin, Sangwook Han, Sungkyu Kim, Sang-Hoon Bae, Take-Soo Kim, Min-Chul Park, Young-Chang Joo, Eunjoo Kim, Jiyeon Han, Jeehwan Kim. “Long-term reliable physical health monitoring by sweat pore-inspired perforated electronic skins.” Science Advances 7, eabg8459 (2021). †equal contribution.
 14. Long-term reliable physical health monitoring by sweat pore-inspired perforated electronic skins


 15. Yeongjun Lee, Hea-Lim Park, Yeongin Kim, Tae-Woo Lee. “Organic electronic synapses with low energy consumption.” Joule 5, 794-810 (2021).
 16. Organic electronic synapses with low energy consumption


 17. Jin Young Oh, Donghee Son, Toru Katsumata, Yeongjun Lee, Yeongin Kim, Jeffrey Lopez, Hung-Chin Wu, Jiheong Kang, Joonsuk Park, Xiaodan Gu, Jaewan Mun, Nathan Ging-Ji Wang, Yikai Yin, Wei Cai, Youngjun Yun, Jeffrey B-H Tok, Zhenan Bao. “Stretchable self-healable semiconducting polymer film for active-matrix strain-sensing array.” Science Advances 5, eaav3097 (2019)
 18. Stretchable self-healable semiconducting polymer film for active-matrix strain-sensing array


 19. Francisco Molina-Lopez, Theo Z. Gao, Ulrike Kraft, Chenxin Zhu, Thomas Öhlund, Raphael Pfattner, Vivian R. Feig, Yeongin Kim, Sihong Wang, Youngjun Yun, Zhenan Bao. “Inkjet-printed stretchable and low voltage synaptic transistor array.” Nature communications 10, 2676 (2019)
 20. Inkjet-printed stretchable and low voltage synaptic transistor array


 21. Naoji Matsuhisa, Ying Jiang, Zhiyuan Liu, Geng Chen, Changjin Wan, Yeongin Kim, Jiheong Kang, Helen Tran, Hung‐Chin Wu, Insang You, Zhenan Bao, Xiaodong Chen. “High‐Transconductance Stretchable Transistors Achieved by Controlled Gold Microcrack Morphology.” Advanced Electronic Materials, 1900347 (2019).
 22. High‐Transconductance Stretchable Transistors Achieved by Controlled Gold Microcrack Morphology


 23. Jie Xu, Hung-Chin Wu, Chenxin Zhu, Anatol Ehrlich, Leo Shaw, Mark Nikolka, Sihong Wang, Francisco Molina-Lopez, Xiaodan Gu, Shaochuan Luo, Dongshan Zhou, Yun-Hi Kim, Ging-Ji Nathan Wang, Kevin Gu, Vivian Rachel Feig, Shucheng Chen, Yeongin Kim, Toru Katsumata, Yu-Qing Zheng, He Yan, Jong Won Chung, Jeffrey Lopez, Boris Murmann, Zhenan Bao. “Multi-scale ordering in highly stretchable polymer semiconducting films.” Nature Materials 18, 594-601 (2019).
 24. Multi-scale ordering in highly stretchable polymer semiconducting films


 25. Yuxin Liu, Jia Liu, Shucheng Chen, Ting Lei, Yeongin Kim, Simiao Niu, Huiliang Wang, Xiao Wang, Amir M. Foudeh, Jeffrey B.-H. Tok, Zhenan Bao. “Soft and elastic hydrogel-based microelectronics for localized low-voltage neuromodulation.” Nature Biomedical Engineering 3, 58–68 (2019).
 26. Soft and elastic hydrogel-based microelectronics for localized low-voltage neuromodulation


 27. Jiheong Kang, Donghee Son, Orestis Vardoulis, Jaewan Mun, Naoji Matsuhisa, Yeongin Kim, Jaemin Kim, Jeffrey B.‐H. Tok, Zhenan Bao. “Modular and Reconfigurable Stretchable Electronic Systems.” Advanced Materials Technologies, 1800417 (2018).
 28. Modular and Reconfigurable Stretchable Electronic Systems


 29. Yeongjun Lee, Jin Young Oh, Wentao Xu, Onnuri Kim, Taeho Roy Kim, Jiheong Kang, Yeongin Kim, Donghee Son, Jeffery B.-H. Tok, Moon Jeong Park, Zhenan Bao, Tae-Woo Lee. "Stretchable organic optoelectronic sensorimotor synapse." Science Advances 4, eaat7387 (2018).
 30. Stretchable organic optoelectronic sensorimotor synapse


 31. Donghee Son, Jiheong Kang, Orestis Vardoulis, Yeongin Kim, Naoji Matsuhisa, Jin Young Oh, John WF To, Jaewan Mun, Toru Katsumata, Yuxin Liu, Allister F McGuire, Marta Krason, Francisco Molina-Lopez, Jooyeun Ham, Ulrike Kraft, Yeongjun Lee, Youngjun Yun, Jeffrey B-H Tok, Zhenan Bao. “An integrated self-healable electronic skin system fabricated via dynamic reconstruction of a nanostructured conducting network.” Nature Nanotechnology 13, 1057-1065 (2018).
 32. An integrated self-healable electronic skin system fabricated via dynamic reconstruction of a nanostructured conducting network


 33. Yeongin Kim,† Alex Chortos,† Wentao Xu,† Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee, Simiao Niu, Jia Liu, Raphael Pfattner, Zhenan Bao, Tae-Woo Lee. “A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve.” Science 360, 998-1003 (2018). †equal contribution.
  - Highlighted in Science (perspective and news) and Nature (research highlights)
 34. A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve


 35. Sihong Wang, Jie Xu, Weichen Wang, Ging-Ji Nathan Wang, Reza Rastak, Francisco Molina-Lopez, Jong Won Chung, Simiao Niu, Vivian R Feig, Jeffery Lopez, Ting Lei, Soon-Ki Kwon, Yeongin Kim, Amir M Foudeh, Anatol Ehrlich, Andrea Gasperini, Youngjun Yun, Boris Murmann, Jeffery B-H Tok, Zhenan Bao. “Skin electronics from scalable fabrication of an intrinsically stretchable transistor array.” Nature 555, 83-88 (2018).
 36. Skin electronics from scalable fabrication of an intrinsically stretchable transistor array


 37. Jiheong Kang, Donghee Son, Ging‐Ji Nathan Wang, Yuxin Liu, Jeffrey Lopez, Yeongin Kim, Jin Young Oh, Toru Katsumata, Jaewan Mun, Yeongjun Lee, Lihua Jin, Jeffrey B‐H Tok, Zhenan Bao. “Tough and Water‐Insensitive Self‐Healing Elastomer for Robust Electronic Skin.” Adv. Mater. 1706846 (2018).
 38. Tough and Water‐Insensitive Self‐Healing Elastomer for Robust Electronic Skin


 39. Yeongjun Lee, Jin Young Oh, Taeho Roy Kim, Xiaodan Gu, Yeongin Kim, Ging‐Ji Nathan Wang, Hung‐Chin Wu, Raphael Pfattner, John WF To, Toru Katsumata, Donghee Son, Jiheong Kang, James R Matthews, Weijun Niu, Mingqian He, Robert Sinclair, Yi Cui, Jeffery B‐H Tok, Tae‐Woo Lee, Zhenan Bao. “Deformable Organic Nanowire Field‐Effect Transistors.” Adv. Mater. 1704401 (2018).
 40. Deformable Organic Nanowire Field‐Effect Transistors


 41. Masahiro Minagawa, Yeongin Kim, Martin Claus, Zhenan Bao. “Reducing the contact resistance in bottom-contact-type organic field-effect transitors using an AgOx interface layer.” Appl. Phys. Express 10, 091601 (2017).
 42. Reducing the contact resistance in bottom-contact-type organic field-effect transitors using an AgOx interface layer


 43. Francisco Molina‐Lopez, Hongping Yan, Xiaodan Gu, Yeongin Kim, Michael F Toney, Zhenan Bao. “Electric Field Tuning Molecular Packing and Electrical Properties of Solution‐Shearing Coated Organic Semiconducting Thin Films.” Adv. Funct. Mater. 27, 1605503 (2017).
 44. Electric Field Tuning Molecular Packing and Electrical Properties of Solution‐Shearing Coated Organic Semiconducting Thin Films


 45. Jin Young Oh, Simon Rondeau-Gagné, Yu-Cheng Chiu, Alex Chortos, Franziska Lissel, Ging-Ji Nathan Wang, Bob C Schroeder, Tadanori Kurosawa, Jeffrey Lopez, Toru Katsumata, Jie Xu, Chenxin Zhu, Xiaodan Gu, Won-Gyu Bae, Yeongin Kim, Lihua Jin, Jong Won Chung, Jeffrey B-H Tok, Zhenan Bao. “Intrinsically stretchable and healable semiconducting polymer for organic transistors.” Nature 539, 411-415 (2016).
 46. Intrinsically stretchable and healable semiconducting polymer for organic transistors


 47. Sudhir Kumar, Jakub Jagielski, Sergii Yakunin, Peter Rice, Yu-Cheng Chiu, Mingchao Wang, Georgian Nedelcu, Yeongin Kim, Shangchao Lin, Elton JG Santos, Maksym V Kovalenko, Chih-Jen Shih. “Efficient Blue Electroluminescence Using Quantum-Confined Two-Dimensional Perovskites.” ACS nano 10, 9720-9729 (2016).
 48. Efficient Blue Electroluminescence Using Quantum-Confined Two-Dimensional Perovskites


 49. Woo-Hee Kim, Fatemeh Sadat Minaye Hashemi, Adriaan JM Mackus, Joseph Singh, Yeongin Kim, Dara Bobb-Semple, Yin Fan, Tobin Kaufman-Osborn, Ludovic Godet, Stacey F Bent. “A Process for Topographically Selective Deposition on 3D Nanostructures by Ion Implantation.” ACS nano 10, 4451-4458 (2016).
 50. A Process for Topographically Selective Deposition on 3D Nanostructures by Ion Implantation


 51. Chih-Jen Shih, Raphael Pfattner, Yu-Cheng Chiu, Nan Liu, Ting Lei, Desheng Kong, Yeongin Kim, Ho-Hsiu Chou, Won-Gyu Bae, Zhenan Bao. “Partially-Screened Field Effect and Selective Carrier Injection at Organic Semiconductor/Graphene Heterointerface.” Nano lett. 15, 7587-7595 (2015).
 52. Partially-Screened Field Effect and Selective Carrier Injection at Organic Semiconductor/Graphene Heterointerface


 53. Guillaume Schweicher, Vincent Lemaur, Claude Niebel, Christian Ruzié, Ying Diao, Osamu Goto, Wen‐Ya Lee, Yeongin Kim, Jean‐Baptiste Arlin, Jolanta Karpinska, Alan R Kennedy, Sean R Parkin, Yoann Olivier, Stefan CB Mannsfeld, Jérôme Cornil, Yves H Geerts, Zhenan Bao. “Bulky End‐Capped [1] Benzothieno [3, 2‐b] benzothiophenes: Reaching High‐Mobility Organic Semiconductors by Fine Tuning of the Crystalline Solid‐State Order.” Adv. Mater. 27, 3066-3072 (2015).
 54. Bulky End‐Capped [1] Benzothieno [3, 2‐b] benzothiophenes: Reaching High‐Mobility Organic Semiconductors by Fine Tuning of the Crystalline Solid‐State Order


 55. Claude Niebel,† Yeongin Kim,† Christian Ruzié, Jolanta Karpinska, Basab Chattopadhyay, Guillaume Schweicher, Audrey Richard, Vincent Lemaur, Yoann Olivier, Jérôme Cornil, Alan R Kennedy, Ying Diao, Wen-Ya Lee, Stefan Mannsfeld, Zhenan Bao, Yves H Geerts. “Thienoacene dimers based on the thieno [3, 2-b] thiophene moiety: synthesis, characterization and electronic properties.” J. Mater. Chem. C 3, 674-685 (2015). †equal contribution.
  - 2015 Journal of Materials Chemistry C Hot Papers and 2015 Journal of Materials Chemistry C Most Accessed Manuscripts.
 56. Thienoacene dimers based on the thieno [3, 2-b] thiophene moiety: synthesis, characterization and electronic properties


 57. Ying Diao, Kristina M Lenn, Wen-Ya Lee, Martin A Blood-Forsythe, Jie Xu, Yisha Mao, Yeongin Kim, Julia A Reinspach, Steve Park, Alán Aspuru-Guzik, Gi Xue, Paulette Clancy, Zhenan Bao, Stefan CB Mannsfeld. “Understanding polymorphism in organic semiconductor thin films through nanoconfinement.” J. Am. Chem. Soc. 136, 17046-17057 (2014).
 58. Understanding polymorphism in organic semiconductor thin films through nanoconfinement